Elaborate English Courses

National Level

  • Information security technology

     PI:   Prof.Wang changda


Jiangsu Province Level

  • C++ Programming

     PI: Prof. Mao qirong

  • Operating System

     PI: Associate Prof. Niu dejiao


Jiangsu University Level

  • Microcomputer principle and interface technology

     PI: Associate Prof. Zeng lanling

     PI: Lecturer Xiao wen

  • Theory of Computation

    PI:Prof. Chen keyang

     PI: Associate Prof.Cai tao

  • Programming in F(C)

     PI:Associate Prof.Nie wenhui

  • 附件【View Course.docx】已下载